Diaconie anbi

A. Algemene gegevens Diaconie Protestantse Gemeente te Breukelen
Naam ANBI:Diaconie Protestantse Gemeente te Breukelen
RSIN/Fiscaal nummer:824104791
KvK nr76353664
Website ANBI Pagina Diaconie
E-mail:diaconie@pknbreukelen.nl
Bezoekadres:

Pauluskerk, Straatweg 37, 3621 BG Breukelen

Pieterskerk, Straatweg 59, 3621 BH Breukelen

Postcode:3621 BH
Plaats:Breukelen
Postadres:Postbus 177
Postcode:3620 AD
Plaats:Breukelen
IBANNL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Breukelen wordt gevormd door de beide wijkgemeentes, Pauluskerk en Pieterskerk.De Diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als plaatselijke Diaconie zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk (PKN) met vele Diaconieën. De Diaconie wordt ook wel aangeduid als het College van Diakenen.Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire en het diaconale werk in het buitenland zoals uitgevoerd door de ZWO-commissie Een overzicht van de werkzaamheden van de diaconie kunt u vinden op de bovengenoemde websites.

B. Samenstelling bestuur

Het College van Diakenen telt 11 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken van de PKN (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De diaconie heeft als doel: helpen die geen helper hebben. Bij het uitvoeren van ons diaconale werk vormen onderstaande begrippen de leidraad:

  • Goed doen (zorgzaamheid, barmhartigheid)
  • Recht doen (gerechtigheid)
  • Rentmeesterschap (milieu)
  • Gelijkwaardigheid (tussen hulpvrager en hulpverlener)
  • Geloof in uitvoering (actie)
  • Vrede brengen

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. De diaconale steun richt zich dan ook op deze drie gebieden. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Daarbij zijn er directe contacten met andere lokale diaconieën, de gemeente Stichtse Vecht en welzijnsorganisaties. De steun aan een aantal binnenlandse projecten verloopt via het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN). Wereldwijd steunen we projecten vanuit Kerk in Actie en projecten waar onze gemeenteleden een nauwe relatie mee hebben. Beide hebben een hoge betrokkenheid, wat voor continuïteit kan zorgen en een goede controle biedt op de juiste besteding van de financiële middelen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Het beleidsplan van het College van Diakenen van onze gemeente vindt u op de bovengenoemde websites.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De leden ontvangen wel vakliteratuur en opleiding. De werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Het College waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:–  Financiële ondersteuning van diaconale doelen en projecten in binnen- en buitenland–  Financiële ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben, met als focus Breukelen en omgeving–  Inzameling van de diaconale gaven tijdens de Eredienst in de Pauluskerk en de Pieterskerk–  Voorbereiden van en helpen bij vieringen van het Heilig Avondmaal in de Pauluskerk, Pieterskerk en de Driestroom–  Organiseren en verzorgen van de maandelijkse Open maaltijd voor alle alleengaanden in de burgerlijke gemeente Breukelen–  Verzorgen van de jaarlijkse kerstattenties voor ouderen van de Pauluskerk en Pieterskerk–  Organiseren van attenties voor zieken op de ziekenzondag in september–  Verzorgen van het jaarlijkse uitje voor minder mobiele ouderen–  Vertrouwenspersoon voor jongeren–  Bieden van een mogelijkheid voor een maatschappelijke stage bij de Open maaltijd

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI rapport
Toelichting

De ontvangen inkomsten van de diaconie (baten) worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan diaconale onderdelen van kerkdiensten, diaconale bezittingen, kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.